หลักกฎหมายตามประมวลรัษฏากร

1. หลัก “ความเป็นธรรม” และหลัก “ภาษีอากรที่ดี” 2. หลัก […]

บทลงโทษจากการยื่นและไม่ยื่นแบบแสดงรายการ

หากใครได้ติดตามอ่าน บทความเก่าๆ ตั้งแต่ผู้เขียนเริ่มทำ […]

การวางแผนภาษีและการรับมือกับการตรวจสอบภาษี

จากที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้าว่า การวางแผนภาษี หมาย […]

ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

จากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน พบว่าบุคคลส่วนมากมักจะมี […]

การหนีภาษี การเลี่ยงภาษี และการวางแผนภาษี

โดยปกติแล้ว มีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของทั้งสามคำน […]

ประมวลรัษฎากรและลำดับขั้นของกฎหมาย (1)

โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ ประมวลรัษฎากร ที่เป็นนักบัญชีหรือบุค […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy