ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (1)

มาตรา 40 แห่งประมวสรัษฎากร ได้กำหนดไว้ว่า เงินได้พึงประ […]

ภาษีเงินได้และมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร (2)

หลังจากพูดถึง “เงินได้พึงประเมิน” และ “ปีภา […]

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (TFRI 13) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

สืบเนื่องจากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีได้ […]

ภาษีเงินได้และมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องของมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ถือเป็นเรื่องขอ […]

แนวทางภาษีสำหรับสัญญาเช่า ตามประมวลรัษฎากร (1)

การปฏิบัติทางภาษีสำหรับสำหรับสัญญาเช่านั้น ต้องพิจารณาก […]

อำนาจทางกฎหมายที่ควรทราบของสรรพากร

อำนาจทางกฎหมายที่ควรทราบของสรรพากรที่ควรทราบและปฏิบัติื […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy