fbpx

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (TFRI 13) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

สืบเนื่องจากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีได้ […]

ภาษีเงินได้และมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องของมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ถือเป็นเรื่องขอ […]

แนวทางภาษีสำหรับสัญญาเช่า ตามประมวลรัษฎากร (1)

การปฏิบัติทางภาษีสำหรับสำหรับสัญญาเช่านั้น ต้องพิจารณาก […]

อำนาจทางกฎหมายที่ควรทราบของสรรพากร

อำนาจทางกฎหมายที่ควรทราบของสรรพากรที่ควรทราบและปฏิบัติื […]

การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 ของกิจการ SMEs

ผู้เขียนเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณด […]

หลักกฎหมายตามประมวลรัษฏากร

1. หลัก “ความเป็นธรรม” และหลัก “ภาษีอากรที่ดี” 2. หลัก […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy