มาทำบัญชีธุรกิจส่วนตัวกันนะเธอว์ ตอนที่ 3 : งบการเงิน

TaxBugnoms

07 Nov 2012

No Comment

เมื่อเราได้รู้จักกับ “สมการบัญชี” กับ “รอบระยะเวลาบัญชี” กันไปแล้ว ในตอนที่ 2 ของบทความชุด “มาทำบัญชีธุรกิจส่วนตัวกันนะเธอว์” คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ…

ศัพท์บัญชี VS ศัพท์ภาษี (2)

TaxBugnoms

03 Mar 2011

No Comment

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ VS บัญชีกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552))…

ศัพท์บัญชี VS ศัพท์ภาษี (1)

TaxBugnoms

28 Feb 2011

No Comment

เนื่องจากผลของการมีความสับสนระหว่างศัพท์ทางบัญชีและศัพท์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ผมเลยพยายามรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาสรุปเพื่อให้เข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของความหมายในแต่ละคำครับ 1. งบแสดงฐานะทางการเงิน VS งบดุล งบแสดงฐานะการเงิน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1…