มาทำบัญชีธุรกิจส่วนตัวกันนะเธอว์ ตอนที่ 3 : งบการเงิน

TaxBugnoms

07 Nov 2012

No Comment

เมื่อเราได้รู้จักกับ “สมการบัญชี” กับ “รอบระยะเวลาบัญชี” กันไปแล้ว ในตอนที่ 2 ของบทความชุด “มาทำบัญชีธุรกิจส่วนตัวกันนะเธอว์” คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ “งบการเงิน” กันต่อเลยครับ

งบการเงิน คืออะไร 

งบการเงิน คือ บทสรุปการบันทึกรายการบัญชีของธุรกิจ ออกมาในรูปแบบของรายงาน (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) เพือให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

และตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา สภาวิชาชีพบัญชีได้แบ่งมาตรฐานการบัญชีกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจการที่มีส่วนได้เสียในสาธารณะ (Publicly Accountable Entities) และ กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียในสาธารณะ (Non – Publicly Accountable Entities) ซึ่งกิจการทั้ง 2 ประเภทนั้น มีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ครับ

กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ

1. กิจการที่มีส่วนได้เสียในสาธารณะ (Publicly Accountable Entities) มักจะชอบเรียกย่อๆว่า …

ศัพท์บัญชี VS ศัพท์ภาษี (2)

TaxBugnoms

03 Mar 2011

No Comment

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ VS บัญชีกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)) คือ ชื่อเรียกงบที่ใช้แทนงบกำไรขาดทุน ประกอบด้วยกำไรสำหรับปีและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ ทั้งนี้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

บัญชีกำไรขาดทุน เป็นบัญชีแสดงความแตกต่างของรายได้และรายจ่ายในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยบริษัทหรือหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำตามมาตรา 68 แแห่งประมวลรัษฎากร และแนบไปพร้อมกับแบบแสดงรายการภ.ง.ด. 50 ตามมาตรา 69 ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

3. รอบระยะเวลารายงาน VS รอบระยะเวลาบัญชี

รอบระยะเวลารายงาน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)) คือ รอบเวลาในการเสนองบการเงิน

รอบระยะเวลาบัญชี เป็นกำหนดเวลาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องมีและใช้ทุกประเภทกิจการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการคำนวณและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

- โดยทั่วไป รอบระยะเวลาบัญชีต้องมีกำหนดเวลา 12 เดือนเสมอ จะมากหรือน้อยกว่า 12 เดือนไม่ได้ (มาตรา 65) – สำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่ …

ศัพท์บัญชี VS ศัพท์ภาษี (1)

TaxBugnoms

28 Feb 2011

No Comment

เนื่องจากผลของการมีความสับสนระหว่างศัพท์ทางบัญชีและศัพท์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ผมเลยพยายามรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาสรุปเพื่อให้เข้าใจถึงความเหมือนและความแตกต่างของความหมายในแต่ละคำครับ

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน VS งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)) คือ ชื่อเรียกงบการเงินที่ใช้แทนงบดุลเพราะสื่อถึงลักษณะของงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการได้เหมาะสมกว่างบดุล

มาตรฐานการบัญชีก่อนใช้คำว่า งบดุล และ งบกระแสเงินสด เพื่ออธิบายถึงงบการเงินสองส่วน ส่วนมาตรฐานฉบับใหม่นี้ใช้คำว่า งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกระแสเงินสด แทน เพื่อจะให้ความหมายใกล้เคียงมากขึ้น

งบดุล เป็นคำที่ใช้เรียกงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการเพียง ณ วันใดวันหนึ่ง โดยนำมาจากประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยประมวลรัษฎากรได้กำหนดใช้คำนี้ตลอดมาเพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดเก็บภาษีอากร