fbpx

เปลี่ยนแปลงขอบเขตวิชาที่ใช้ทดสอบเป็น CPA งวดที่ 18/2553

โพสต์เมื่อ: 26 ส.ค. 2010

ป้ายกำกับ: , , ,


ขอประชาสัมพันธ์เนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเป็น CPA ครั้งนี้ (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2553) สำหรับผู้สมัครสอบ CPA ครับ ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาใหม่ โดยเห็นชอบในหลักการให้มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวม 24 ฉบับ ที่ปรับปรุง 2552 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 มีผลบังคับใช้สำหรับการสอบในครั้งนี้ด้วยครับ ดังนั้นผู้สมัครสอบ CPA วิชาบัญชี 1 และบัญชี 2 จึงต้องศึกษามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง 2552 รวม 24 ฉบับที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ส่วนฉบับอื่นที่ยังไม่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษานั้นให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม

มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2552 รวม 24 ฉบับ ที่ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีจำหน่ายที่สภาวิชาชีพบัญชีครับ

และขอบเขตวิชาที่ทดสอบ CPA คงเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีกในปี 2554 เนื่องจากยังมีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีปรับปรุงใหม่อีกเรื่อยๆ และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2554 รวมถึงวิชากฎหมายที่จะแยกเป็น 2 วิชาด้วยครับ

ที่มา: คุณอุดม ธนูรัตนพงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.fap.or.th/fap/?q=node/175
http://www.fap.or.th/fap/?q=node/647

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy