fbpx

บทลงโทษจากการยื่นและไม่ยื่นแบบแสดงรายการ


หากใครได้ติดตามอ่าน บทความเก่าๆ ตั้งแต่ผู้เขียนเริ่มทำ บล็อกภาษีข้างถนน มาก็คงพบว่าผู้เขียนมักจะกล่าวและย้ำเสมอว่า การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ถือเป็นหน้าที่ที่ประชาชนทุกคนพึงกระทำ ซึ่งหากผู้ใดไม่ได้กระทำแล้ว กฎหมาย (ประมวลรัษฎากร) ก็ควรจะมีบทลงโทษสำหรับกรณีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการ แต่อาจจะยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนา หรือไม่เจตนาก็ตาม กฎหมายก็จะมีบทลงโทษเช่นกัน แต่ภาระภาษีจากการลงโทษนั้นอาจจะเบาบางลงบ้าง

ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอนำตัวบทกฎหมายในประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว มาสรุปออกเป็นรูปแบบการเรียกตรวจสอบและอำนาจในการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน และบทลงโทษที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการผิดพลาด หรือไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ออกมาเป็นดังตารางด้านล่างนี้

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy