fbpx

หลักกฎหมายตามประมวลรัษฏากร


1. หลัก “ความเป็นธรรม” และหลัก “ภาษีอากรที่ดี”
2. หลัก “ความสม่ำเสมอ” หรือหลัก “ความแน่นอน”  ตัวอย่างเช่น การคิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้การคิดค่าเสื่อมราคาให้คิดอย่างสม่ำเสมอ และมีการคำนวณตามหลักความแน่นอนมาตลอด จนบางครั้งนักบัญชีส่วนใหญ่นำมาปรับใช้ให้กลายเป็นหลักการทางบัญชีโดยไม่ดูเนื้อหาที่แท้จริง
3. หลัก “กฎหมายพิเศษและกฎหมายทั่วไป”
4. หลัก “เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ” (Substance over form) ถือเป็นหลักการสำคัญ ในการตรวจสอบภาษี เช่น หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการทำสัญญาในรูปแบบหนึ่ง แต่เมื่อมีการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงตามกฎหมายต่าง ๆ แล้วพบว่าไม่ใช่ และหากไม่เป็นไปตามรูปแบบที่เห็น คือ ไม่เห็นตามสัญญาอย่างนั้น ข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น เจ้าหน้าที่ก็จะประเมินตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
5. หลัก “ผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นนำสืบ”  ยกตัวอย่างเช่น อนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี  เช่น การยกเว้นหรือลดอัตราภาษีลง เช่น เวลาคุณจ่ายเงินไปต่างประเทศบางครั้งลดอัตราภาษีลงแต่การที่จะได้สิทธินั้นมันไม่ได้อัตโนมัติ ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและหาหลักฐานประกอบการเสียภาษีนั้นๆด้วยตนเอง
6. หลัก “กฎหมายปิดปาก”  เช่น บางทีที่สรรพากรเคยเจอก็คือจะมีบุคคลที่ไม่ประสงค์จะออกนามส่ง fax เข้ามาที่กรมสรรพากร  แล้วก็แจ้งรายละเอียดครบถ้วนว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้มีพฤติกรรมของการหลีกเลี่ยงภาษีแบบนั้นแบบนี้  แล้วก็มีหมายเหตุว่าให้ไปดูในเวลานี้ ให้เข้าไปตู้ตรงนั้นตรงนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินซึ่งตัดสัมพันธ์กับบริษัท  โดยการฝากจดหมายให้กรมสรรพากร โดยให้เอาคนจากส่วนกลางไปตรวจ เมื่อกองเข้าไปตรวจ ปรากฎว่าผู้ไม่ประสงค์จะออกนามก็จะโทรมาถามว่าได้เข้าไปดำเนินการรึยังแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งสรรพากรตอบไม่ได้เพราะกฎหมายปิดปาก  โดยมีกฎหมายหลายฉบับที่ปิดปากสรรพากรทำให้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผู้เสียภาษีรายอื่นได้เพราะผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นความผิดอาญา
7. หลัก “รายจ่ายของฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นรายได้ของอีกฝ่ายหนึ่ง” เนื่องจากฝ่ายที่จ่ายเงินได้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้รับเป็นใคร ถึงจะนำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ ในทางเดียวกันผู้รับเงินก็ต้องนำมาเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้เช่นกัน
8. หลัก “ถ้าจัดเก็บได้ยาก ให้ยกเว้นการจัดเก็บ” ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษี เนื่องจากหากจัดเก็บยากก็จะไม่คุ้ม รายได้จากการจัดเก็บเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ต้องเสียไปในการจัดเก็บ
9. หลัก “ใช้หน่วยเงินตราไทยในการคำนวณภาษีอากร”  ประมวลรัษฎากรจะกำหนดให้ใช้เงินตราไทยเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากหลายๆมาตราที่ให้แปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
10. หลัก “กฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน”
error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy