fbpx

การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 ของกิจการ SMEs

โพสต์เมื่อ: 31 ส.ค. 2010

ป้ายกำกับ: , , , , ,


ผู้เขียนเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดีนัก จึงขออนุญาติอ้างอิงวิธีการคำนวณจากกรมสรรพากรมาให้เปรียบเทียบครับ

สืบเนื่องจากกรมสรรพากรมีการลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป  ตามมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 471) พ.ศ. 2551จึงขอแสดงวิธีการคำนวณและชำระภาษีในแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551 หัวข้อ “การคำนวณภาษี” ข้อ 2 กรณีลดอัตราภาษี และเลือก (2.6)  ซึ่งเป็นการคำนวณภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่ เกิน 5 ล้านบาท

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ที่มา: http://www.rd.go.th/publish/38637.0.html
error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy