fbpx

จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ: 13 พ.ย. 2010

ป้ายกำกับ: , , , ,


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา (เล่ม 127 ตอนพิเศษ 127 ง) เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสามเดือนนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 นี้มีความสำคัญต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างมากในการช่วยส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี โดยจรรยาบรรณนี้ครอบคลุมเนื้อหาตามข้อบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และมีความสอดคล้องกับ Fundamental principle (หลักการพื้นฐาน) ที่กำหนดโดย International Federation of Accountants (IFAC) สรุปดังนี้

Fundamental Principleข้อกำหนดจรรยาบรรณ
Integrity
Objectivity
– ความโปร่งใส
– ความเป็นอิสระ
– ความเที่ยงธรรม
– ความซื่อสัตย์สุจริต
Professional Competence and Due Care– ความรู้ความสามารถ
– มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
Confidentiality– การรักษาความลับ
Professional Behavior – ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ
– ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้ และ
– ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป

โดยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 7 (4) กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และมาตรา 47 กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีจัดทำจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ้นเป็นภาษาไทยและอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วย 9 ข้อ
2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 6 ข้อ
3. ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ ประกอบด้วย 2 ข้อ
4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้ ประกอบด้วย 15 ข้อ

โดยในแต่ละเรื่องมีข้อย่อยรวมแล้ว 32 ข้อ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกด้าน ต้องปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหารด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นวิชาชีพบัญชี

ในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนี้ได้ให้ความหมายของแต่ละข้อดังนี้

– ความโปร่งใส หมายความว่า ภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบต่างๆและมาตรฐานวิชาชีพบัญชีที่กำหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งสามารถติดตามตรวจสอบได้

– ความเป็นอิสระ หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอื่นที่ทำให้เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเที่ยงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระนี้จะต้องเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นที่เชื่อถือได้

– ความเที่ยงธรรม หมายความว่า การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลำเอียง อคติ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลอื่น

– ความซื่อสัตย์สุจริต หมายความว่า การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานที่เป็นจริงและเชื่อถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอื่นอ้างว่าได้ปฏิบัติงานถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง

– ความรู้ความสามารถ หมายความว่า การใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเด็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง

– กรอบวิชาชีพบัญชี หมายความว่า หลักการ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี

– การรักษาความลับ หมายความว่า การไม่นำข้อมูลใดๆ ที่โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณีที่เป็การเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy