fbpx

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2553

โพสต์เมื่อ: 28 ธ.ค. 2010

ป้ายกำกับ: , , , ,


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 62/2553 เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ซึ่งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ครั้งที่ 19/2553 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (NPAEs ย่อมาจาก Non Public Accountability Entities) เนื้อหาสรุปได้ดังนี้

1. ความหมายของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่กิจการดังต่อไปนี้

1) กิจการที่มีตราสารทุน หรือตราสารหนี้ของกิจการซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศหรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค) หรือกิจการที่นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนำส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆในตลาดสาธารณะ (Listed companies, IPO)

2) กิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง ได้แก่ สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เป็นต้น

3) บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

4) กิจการอื่นที่จะกำหนดเพิ่มเติม

2. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอให้กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะจัดทำบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 โดยใช้มาตรฐานการบัญชีที่ปฏิบัติอยู่เดิมไปพลางก่อน ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับ NPAEs และคาดว่าสภาวิชาชีพบัญชีจะสามารถออกประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวได้ภายในต้นปี 2554

3. กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะใดที่มีความประสงค์จะจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนดโดยอ้างอิง IFRS ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ให้สามารถทำได้โดยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวทุกฉบับและให้ถือปฏิบัติเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอ

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy