fbpx

การคำนวณกำไรสุทธิ (1)

โพสต์เมื่อ: 14 ม.ค. 2011

ป้ายกำกับ: , , , , , ,


มาตรา 65 เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้คือกำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการ ที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี และรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวให้มีกำหนดสิบสองเดือน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะน้อยกว่าสิบสองเดือนก็ได้ คือ
(ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้
(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจยื่นคำร้องต่ออธิบดี ขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีเช่นว่านี้ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตสุดแต่จะเห็นสมควร คำสั่งเช่นว่านั้นต้องแจ้งให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ยื่นคำร้องทราบภายในเวลาอันสมควร และในกรณีที่อธิบดีสั่งอนุญาต ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกำหนด

การคำนวณรายได้และรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ในกรณีจำเป็น ผู้มีเงินได้จะขออนุมัติต่ออธิบดีเพื่อเปลี่ยนแปลงเกณฑ์สิทธิ์และวิธีการทางบัญชี เพื่อคำนวณรายได้และรายจ่ายตามวรรคสองก็ได้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไป

ประเด็นพิจารณา
1) เงินได้ตามมาตรา 65 มี 2 อย่างคือ
• รายได้ที่ได้จากกิจการ หมายถึง รายได้ที่ได้จากกิจการที่อยู่ในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคนธ์สนธิ ที่เรียกว่ารายได้โดยตรงหรือรายได้หลัก
• รายได้เนื่องจากกิจการ หมายถึง รายได้อื่นหรือรายได้ทางอ้อม เช่น รายได้เบ็ดเตล็ด การขายซากของทรัพย์สิน รายได้ดอกเบี้ย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินที่ได้รับจากการช่วยเหลือจากบริษัทแม่ เป็นต้น

ตัวอย่าง
บริษัทเป็นโรงเลื่อยไม้ ดังนั้น การขายไม้ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการ(รายได้หลัก) ส่วนรายได้จากการขายใบเลื่อยที่ชำรุดแล้วถือเป็นรายได้เนื่องจากการประกอบกิจการ(รายได้อื่น)

2) ส่วนของรายจ่ายให้พิจารณาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี (ซึ่งจะอธิบายแยกออกมาอีกส่วนหนึ่ง)

3) การคำนวณรายได้และรายจ่ายให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยข้อยกเว้นในการใช้เกณฑ์สิทธิ์นั้นจะอยู่ใน ทป. 1 /2528 มีแก้ไขนิดหน่อยโดย ทป.155 /2549 ในเรื่องของ การขายสินค้าการที่จะรับรู้เป็นตัวรายได้ก็เป็นไปตามหลักคือมีเรื่องของการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญไปก็ถือว่ารับรู้ ก็ตรงตามมาตรฐานการบัญชี กรณีของการส่งออก คือส่งออกโดยทั่วไปแล้วเราจะรับตอนที่เป็น BL (Bill of Lading) ในจุดที่ผู้ส่งออกได้รับใบตราส่งสินค้า นั่นถือเป็น BL แต่ว่าการรับรู้ทางด้านภาษีอากรในเรื่องการส่งออกการรับรู้รายได้เกิดขึ้นเมื่อออกใบขนสินค้าขาออกตามเกณฑ์สิทธิ

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy