fbpx

ทป 1 /2528 เรื่องการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวนรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

โพสต์เมื่อ: 18 ม.ค. 2011

ป้ายกำกับ: , , , ,


คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528
เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร
http://www.rd.go.th/publish/3480.0.html

สรุปประเด็นสำคัญ

ข้อ 1 และ 2 เป็นเรื่องของหลักทั่วไป
เกี่ยวกับการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังไม่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายใดได้ปฏิบัติในการคำนวณรายได้และรายจ่ายตามข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีใด ให้ถือว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะต้องถือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับอนุมัตินั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร

ข้อ 3.1 เป็นเรื่องของการประกอบกิจการธนาคาร ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ เว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่มีการผิดนัดติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 3 เดือน จะนำดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบที่ตัวเองได้รับชำระก็ได้
ในกรณีของการประกอบกิจการประกันชีวิต ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ เว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่มีการผิดนัดติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 6 สามเดือน จะนำดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบที่ตัวเองได้รับชำระก็ได้เมื่อเข้าหลักเกณฑ์

ข้อ 3.2 เรื่องของการประกอบกิจการประกันชีวิต ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ เว้นแต่รายได้ส่วนที่เป็นเบี้ยประกันชีวิต จะนำรายได้ส่วนนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระก็ได้

ข้อ 3.3 เรื่องของการประกอบกิจการขายฝากสินค้า ในกรณีของผู้รับฝากสินค้าทำหน้าที่ขายสินค้าแทนผู้ฝากให้ใช้เกณฑ์สิทธิ เว้นแต่มีการทำสัญญาการตั้งตัวแทนผู้รับฝากสินค้าเพื่อขายเป็นหนังสือ โดยตัวแทนผู้รับฝากสินค้าได้รับค่าตอบแทนหรอค่าบำเหน็จ (ค่านายหน้า) จะคำนวณรายได้เมื่อตัวแทนผู้รับฝากสินค้าขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อก็ได้

ข้อ 3.4 เรื่องของการประกอบกิจการให้เช่าทรัพย์สิน ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ โดยต้องนำรายได้ค่าเช่าหรือค่างวดและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมคำนวณเป็นรายำด้และรายจ่ายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามส่วนแห่งระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สิน (คือแบ่งตามรอบตามส่วนของระยะเวลา)

ข้อ 3.5 เรื่องของการประกอบกิจการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อและมีอายุเกิน 1 รอบระยะเวลาบัญชีให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ (ซึ่งจะต่างจากลิสซิ่ง โดยลิสซิ่งจะเป็นกรณีที่ว่าเช่าระยะยาว แต่เช่าชื้อคือผ่อนเมื่อครบกำหนดกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ที่เช่าซื้อ และสัญญามีสัญญาเกินหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี) โดยต้องนำกำไรที่เกิดจากการขายมารวมคำนวณเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ สำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้แต่ละงวดตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ข้อ 3.6 เรื่องของการประกอบกิจการก่อสร้าง ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ โดยนำรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จตามวิธีการทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ข้อ 3.8 เรื่องของการประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือกิจการให้บริการระยะยาวแก่สมาชิก ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์โดยจะต้องนำมารวมเป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้เริ่มให้บริการหรือจะนำรายได้นั้นมาเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญาแต่ไม่เกิน 10 ปี

ในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งได้มีการจ่ายคืนเงินดังกล่าวตามข้อตกลงหรือสัญญา ให้นำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบที่จ่ายคืนนั้น

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy