fbpx

การคำนวณกำไรสุทธิ – กรณีรับรู้รายได้ (3)


มาตรา 65 (13)
มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ ไม่ต้องนำเงินค่าลงทะเบียน หรือค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิก หรือเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับบริจาค หรือจากการให้โดยเสน่หา แล้วแต่กรณี มารวมคำนวณเป็นรายได้

ข้อสังเกต
เงิน 3 ประเภทที่ได้รับการยกเว้นจากมูลนิธิและสมาคมจะประกอบด้วย รายการดังต่อไปนี้
1. เงินหรือทรัพย์สินที่ให้โดยเสน่หา
2. เงินจากการบริจาค
3. เงินค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิและสมาคมจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามฐานที่ 2 คือ ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย (แบบ ภ.ง.ด. 55)

มาตรา 65 (14)
ภาษีขายซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับหรือพึงได้รับ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่มิใช่ภาษีตามมาตรา 82/16 ซึ่งได้รับคืนเนื่องจากการขอคืนตามหมวด 4 ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้

ข้อสังเกต
ภาษีขายไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้ ถ้ายอดขายของกิจการรวมภาษีขาย (VAT) ต้องถอดยอดภาษีขาย ออกมาก่อน คือ คูณด้วย 7 หาร 107 เนื่องจากตัวภาษีขายตัวนี้ไม่ต้องนำมารับรู้เป็นรายได้ของกิจการ

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy