fbpx

รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี (6)

โพสต์เมื่อ: 24 มี.ค. 2011

ป้ายกำกับ: , , ,


13. รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

ตัวอย่าง:
เรื่องของการทำบุญ บริษัทถือเป็นรายจ่ายได้ 2 อย่าง
1. ทำบุญและจ้างซินแส มาดูฮวงจุ้ยด้วย ค่าซินแสหักไม่ได้เพราะซินแสมาดูฮวงจุ้ยไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา เป็นเรื่องของฮวงจุ้ย
2. ทำบุญบริษัทหักได้ ต้องมีการวางระเบียบว่าเพื่อขวัญกำลังใจและต้องพิสูจน์ผู้รับได้ โดยมีใบอนุโมทนาบัตรจากวัดหรือสถานที่ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นองค์การสาธารณกุศล

14. รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ
15. ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติ โดยไม่มีเหตุผลสมควร
16. ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่สูญหรือสิ้นไปเนื่องจากกิจการ
17. ค่าของทรัพย์สินนอกจากสินค้าที่ตีราคาต่ำลง
18. รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่า ใครเป็นผู้รับ
19. รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี – คำนวณตามม.65 ทวิ, 65 ตรี
20. รายจ่ายที่มีลักษณะทำนองเดียวกับที่ระบุไว้ใน (1)ถึง (19) ตามที่จะได้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

ซึ่งข้อ 20. นี้จะเน้นหนักไปเรื่องของ พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 315 (รถยนต์นั่ง)
1. มูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์ โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เกิน คันละ 1 ล้านบาท
2. ค่าเช่าทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มี ที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เกินคันละสาม 36,000 บาทต่อเดือนในกรณีที่เช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี หรือค่าเช่าส่วนที่เกินคันละ 1,200 บาทต่อวันในกรณีที่เช่าเป็นรายวัน เศษของเดือนให้คิดเป็นวัน หากเช่า ไม่ถึงหนึ่งวัน ให้คำนวณค่าเช่าตามส่วนของระยะเวลาที่เช่า ทั้งนี้ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

กรณีดังกล่าว ไม่ใช้บังคับกับรายจ่ายที่เกิดจากซื้อหรือ การเช่าซื้อทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนในกรณีที่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจซื้อขายหรือ ให้เช่าซื้อรถยนต์ประเภทดังกล่าวไว้เพื่อเป็นสินค้า หรือ ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ มีรถยนต์ประเภทดังกล่าวไว้เพื่อการให้เช่า เฉพาะมูลค่าต้นทุนส่วนที่เหลือหลังจากหักค่า สึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy