fbpx

เนื่องจากกรมสรรพากรมีคำสั่งใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามคำสั่งกรมสรรพากรท.ป. ๑๙๔/๒๕๕๕ เนื้อหาโดยสรุปก็คือให้ยกเลิกหน้ารายงานแบบเก่าแล้วเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ ตามรายละเอียดที่ผมเคยเขียนไว้ครับ

http://tax.bugnoms.com/tax/new-tax-audit-report/

ซึ่งหลังจากออกคำสั่งดังกล่าว ก็มีข้อสงสัยกันค่อนข้างมากว่า รายงานแต่ละประเภทนั้น ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจะเลือกใช้กับห้างหุ้นส่วนประเภทใดบ้าง และมีแนวทางการใช้อย่างไร ดังนั้นทางสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากรของกรมสรรพากรจึงได้ออกคำอธิบายเกี่ยวการใช้แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (แบบ ร.1 – ร.5) สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่นี่ครับ

คำอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี
http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/taxaudit/vp/vp550213.pdf

สำหรับรายงานแต่ละประเภทนั้น สามารถดูตัวอย่างการเขียนได้จากหน้านี้ครับ

เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและเป็นการประหยัดเวลา ผมขออนุญาตสรุปใจความสำคัญออกมาเป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

1. แบบ ร.1
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี : ตรวจสอบและรับรองบัญชีเป็นปีแรก
ขนาดของห้างฯ : ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก (จดทะเบียนเป็นปีแรก)

2. แบบ ร.2
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี : เป็นรายเดิมที่ได้รับตรวจสอบและรับรองบัญชีตั้งแต่รอบบัญชีก่อน
ขนาดของห้างฯ : ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

3. แบบ ร.3
ผูู้สอบบัญชี : ถูกตรวจสอบและโดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีรายอื่นในปีก่อน และเปลี่ยนเป็นรายปัจจุบันในรอบบัญชีนี้
ขนาดของห้างฯ : ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

4. แบบ ร.4
ผูู้สอบบัญชี : เป็นรายเดิมที่ได้รับตรวจสอบและรับรองบัญชีตั้งแต่รอบบัญชีก่อน
ขนาดของห้างฯ : รอบบัญชีก่อนเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ แต่รอบบัญชีปัจจุบันเปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

5. แบบ ร.5
ผูู้สอบบัญชี : ถูกตรวจสอบและโดยผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีรายอื่นในปีก่อน และเปลี่ยนเป็นรายปัจจุบันในรอบบัญชีนี้
ขนาดของห้างฯ : รอบบัญชีก่อนเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดใหญ่ แต่รอบบัญชีปัจจุบันเปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก

หมายเหตุ:
ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

อ้างอิงความหมายจาก
คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (ข้อ 2)
http://www.rd.go.th/publish/23527.0.html

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy