fbpx

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านการบริการสาขาวิชาชีพบัญชี (2)


ความเดิมจากครั้งที่แล้วครับ

เนื่องจากผมได้รับข้อมูลผ่านทาง E-mail จากทางรุ่นพี่ปริญญาโทที่เคารพท่านหนึ่งครับ เกี่ยวกับเรื่องของ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ว่ามีผลกระทบกับทางนักบัญชีอย่างไรบ้าง ส่วนตัวผมแล้วคิดว่าน่าสนใจมากๆ เพราะนักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไว้สำหรับเตรียมพร้อมที่จะรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ

หากสนใจเนื้อหาเก่าคลิกอ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ
http://tax.bugnoms.com/account/the-effect-of-aec-with-accounting/

สำหรับในตอนที่ 2 นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางและทิศทางที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีพิจารณาเพื่อเตรียมรับมือสำหรับ AEC หรือ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดออกมาได้ดังนี้ครับ

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้กำหนดแนวทาง (Roadmap) สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกำหนดทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities (PAEs)) ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Full TFRS)
2. กลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities (NPAEs)) ที่ไม่ใช่ SMEs โดยปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ระหว่างการกำหนดคำนิยามของ SMEs ว่าเป็นลักษณะกิจการใดเข้าข่าย SMEs ซึ่งกลุ่มนี้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดกลาง เรียบเรียงจาก IFRS for SMEs โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ปี 2557
3. กลุ่ม SMEs ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ใช้ในปัจจุบัน แต่ดัดแปลงข้อกำหนดบางเรื่องให้นำไปสู่การลดต้นทุนในการจัดทำงบการเงินทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันยังคงมี 2 กลุ่ม คือ PAEs ใช้ Full TFRS ส่วน NPAEs ใช้ TFRS for NPAEs

ส่วนด้านการสอบบัญชี ได้กำหนดแผนงานสำหรับการพัฒนาการควบคุมคุณภาพสำนักงานตั้งแต่ปี 2555 – 2557
– จัดทำ Workshop เพื่อสรุปแนวปฏิบัติในประเด็นปัญหา
– พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
– พัฒนาทีมตรวจสอบ
– ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำ
– ตรวจสอบเพื่อประเมินระบบควบคุมคุณภาพ
– ประสานงานกับ กลต.
– สนับสนุนการตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อกำกับดูแล (Audit Oversight Board)

ทิศทางการควบคุมคุณภาพสำนักงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1. สำนักงานที่มีผู้สอบบัญชีในตลาดทุน จะกำกับดูแลโดย กลต. และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งต้องจัดให้มีระบบควบคุมคุณภาพตาม TSQC1 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2556
2. สำนักงานที่ไม่มีผู้สอบบัญชีในตลาดทุน จะกำกับดูแลโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งต้องจัดให้มีระบบควบคุมคุณภาพตาม TSQC1 ภายในวันที่ 1 มกราคม 2557

สำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC นั้น จะมีแนวทางดังนี้ครับ

องค์กรวิชาชีพบัญชี
– ยกมาตรฐานเทียบเท่าสากล
– แก้ไขกฎและข้อบังคับ
– ปรับปรุงบริการ
– ประชุมแลกเปลี่ยน
– วิจัยและพัฒนา
– ประชาสัมพันธ์

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
– เรียนรู้กฎเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
– ยกระดับคุณภาพสำนักงาน
– ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
– พัฒนาบุคลากร
– สร้างเครือข่ายพันธมิตร
– อบรมสัมมนา ติดตามพัฒนาการทางวิชาชีพ

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเป็นทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ีงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากทางผมได้รับข้อมูลเพิ่มเติม จะทำกาาร Update และแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

ขอขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก
พี่อุดม ธนูรัตนพงศ์ (Audit Partner, ANS Audit Co., Ltd.)

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy