fbpx

บริจาคช่วยเนปาลอย่างไรให้ลดหย่อนภาษีได้ถูกต้อง

โพสต์เมื่อ: 07 พ.ค. 2015

ป้ายกำกับ: , ,


เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล ทำให้ชาวเนปาลได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก มีทั้งสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ขวัญและกำลังใจอีกมากมาย โดย @TAXBugnoms ขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้เหตุการณ์สงบสุขโดยเร็วครับ

ณ วันนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว โดยเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือ ซึ่งมีหลายคนสงสัยว่า “เงินบริจาคส่วนนี้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยหรือไม่”

คำตอบคือ “ได้ครับ” โดยทางกรมสรรพากรได้ออกหนังสือชี้แจง เลขที่ข่าว ปชส. 17/2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ขยายความเพิ่มเติมว่าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในทุกช่องทาง แต่มีเงื่อนไขต้องบริจาคผ่านหน่วยงานราชการเท่านั้น ดังนี้ครับ

 

1. กรณีผู้บริจาคเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องบริจาคเป็น  “เงิน” โดยโอนเงินเข้าบัญชี ของหน่วยงานราชการที่เปิดรับบริจาคเป็นการเฉพาะ เช่น บัญชี “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี หมายเลขบัญชี 067-0-10330-6 หรือ ในกรณีที่บริจาคผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือมูลนิธิต่างๆ

โดยผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย (รวมกับค่าบริจาคอื่นๆ) โดยใช้หลักฐาน คือ หนังสือสำคัญการรับเงินบริจาคที่ส่วนราชการ หรือนิติบุคคลที่เป็นตัวแทน รับบริจาคออกให้ หรือใบโอนเงิน หรือสลิปของธนาคาร

2. กรณีที่ผู้บริจาคที่เป็นนิติบุคคล สามารถบริจาคเป็น “เงิน” หรือ “ทรัพย์สิน” โดยนำมูลค่าที่บริจาคไปหักรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิทางภาษีในปีที่บริจาค และในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สินนี้จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วยครับ

 

แต่หัวใจสำคัญของเรื่องการบริจาคนี้ คือ กรณีที่เราบริจาคผ่านนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการนั้น นิติบุคคลอื่นที่ว่าต้องนำเงินและทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคทั้งหมด ไปบริจาคผ่านหน่วยงานราชการไทยเท่านั้น หากตัวแทนรับบริจาคนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรง เราจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีนะคร้าบ

สุดท้ายนี้ใครบริจาคไปแล้วก็อย่าลืมขอหลักฐานมาใช้ลดหย่อนภาษีด้วยนะคร้าบบ :D

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy