fbpx

กระตุ้นอสังหา แล้วมาลดภาษี สรุปเราจะได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายนี้ล่ะครับ!

โพสต์เมื่อ: 14 ต.ค. 2015

ป้ายกำกับ: ,


สวัสดีครับ พบกับพรี่หนอม @TAXBugnoms คนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวบอก เจ้าของบล็อกภาษีข้างถนนที่ใครหลายคนถามหามาว่าให้ช่วยสรุปเรื่องนโยบายภาษีที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันนี้ออกมาเป็นภาษาคนทีจะได้ไหม คำตอบคือ ได้ครับ ได้ครับ เพื่อแฟนเพจทุกท่านผมทำให้ได้เสมอ (อิอิ) เลยมาเป็นที่มาของบทความในวันนี้ที่มีชื่อกวนบาทาว่า กระตุ้นอสังหา แล้วมาลดภาษี สรุปเราจะได้ประโยชน์อะไรจากนโยบายนี้ล่ะครับ!

เอาล่ะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมขอแยกเรื่องนี้ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ เรื่องมาตรการกระตุ้นอสังหา และ เรื่องมาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล นะครับ เรามาดูกันต่อเลยจ้าว่าข่าวที่มีนั้นพูดว่าอะไรบ้าง…

กู้ซื้อบ้านยากมาทางนี้! รัฐจัดมาตรการการเงิน-คลัง กระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีกำลังซื้อที่อยู่อาศัยลดลง ประกอบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศในภาพรวม มีอุปทานคงค้างในตลาดจำนวนมาก ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองสำคัญในภูมิภาค เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์รวม 2 มาตรการ ดังนี้

1. มาตรการการเงิน : เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงินที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน อันจะทำให้กลุ่มผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร โดยประมาณการวงเงินให้สินเชื่อรวมเบื้องต้น 10,000 ล้านบาท กำหนดระยะเวลารับคำขอและการทำนิติกรรม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 และให้ ธอส. สามารถขยายระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ที่มีรายได้สุทธิต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยเกณฑ์หลักประกันเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธอส.

2. มาตรการการคลัง : โดยแยกออกเป็น…

2.1 การลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยให้ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุด จากเดิมร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และร้อยละ 1 ของมูลค่าที่จำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีการจำนองฯ เหลือร้อยละ 0.01 เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อเร่งให้เกิดการทำนิติกรรมโดยเร็ว

2.2 การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับรายได้ที่จ่ายไปเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีมูลค่าไม่เกิน 3 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ได้รับสิทธิจะต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี กล่าวคือ ต้องเป็นการซื้อครั้งแรกและเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยจริง โดยต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปี ภาษี นับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยให้แบ่งใช้สิทธิเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีภาษี ทั้งนี้ ต้องจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่มา : กู้ซื้อบ้านยากมาทางนี้! รัฐจัดมาตรการการเงิน-คลัง กระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์

ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษีนิติบุคคลฯ 20% ถาวร
และเห็นชอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษี Venture Capital 10 ปี

ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เกี่ยวกับมาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม 30% เหลือ 20% ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นการถาวร ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค.59 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการคลายความกังวลให้ภาคธุรกิจเรื่องความไม่แน่นอนทางด้านภาษี

นอกจาก ครม.ยังมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยกำหนดสิทธิประโยชน์โดยการลดภาษีนิติบุคคลและยกเว้นภาษีสำหรับเงินปันผลที่ได้รับเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจการ Venture Capital ต่อไป และส่งเสริมให้นักคิดในประเทศไทยมีธุรกิจของตัวเอง โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นกิจการเป้าหมาย ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ร่าง พ.ร.ฎ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรมที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนด มีจำนวน 10 อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6.อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า 7.อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับ 8.อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 9.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และ 10.อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ที่มา : ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษีนิติบุคคลฯ 20% ถาวรและเห็นชอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษี Venture Capital 10 ปี

สรุปข่าวทั้งหมดสั้นๆ โดย @TAXBugnoms

มาละครับ หลังจากอ่านข่าวยาวเหยียดกันไปแล้ว ขอสรุปว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเราทุกคนดังนี้ครับ!

1. เรื่องเงินกู้ : ถ้าหากมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท ทาง ธอส. จะสนับสนุนให้กู้ได้เพิ่มเติมครับ ซึ่งปกติแล้ว คนที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน จะกู้ซื้อบ้านได้ในราคา 1.8 ล้านบาท แต่เกณฑ์ใหม่เฉพาะในโครงการนี้คนที่มีเงินเดือน 30,000 บาท จะกู้ซื้อบ้านได้ถึง 3 ล้านบาท

2. เรื่องภาษีบุคคลธรรมดาและค่าโอน : ลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนในกรณีการจำนองฯ เหลือร้อยละ 0.01 เป็นเวลา 6 เดือน และ ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถึง 20% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์สำหรับสูงสุดในกรณีดังนี้

– อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดที่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
– ผู้รับสิทธิต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มาก่อน และต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อเนื่องกัน 5 ปีภาษี (คล้ายๆกับกรณีบ้านหลังแรกนั่นเองครับ)
– (คาดว่า) ต้องใช้สิทธิภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3. เรื่องภาษีนิติบุคคลและธุรกิจใหม่ ส่วนเรื่องการลดภาษีนั้น จะมีการปรับปรุงลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประมวลรัษฏากรจาก 30% ให้เหลือ 20% ตลอดไป ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2559 และสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) โดยให้สิทธิลดภาษีนิติบุคคลและยกเว้นภาษีสำหรับเงินปันผลที่ได้รับเป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับกรณีที่จดทะเบียนในประเทศไทยและอยู่ในอุตสาหกรรม 10 ประเภทที่ทาง สวทช. กำหนดครับ

สำหรับเรื่องนี้ วัตถุประสงค์คือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาและเพื่อให้คนทั้งหมดมี “บ้าน” ได้ง่ายขึ้น แต่อีกทางหนึ่งก็ตามมาด้วย “หนี้” ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราคงต้องดูต่อไปครับว่า สิ่งที่สำคัญที่กระตุ้นให้คนเป็นหนี้มากขึ้นนั้น มันดีหรือแย่ต่อระบบเศรษฐกิจของไทยกันแน่?

อีกเรื่องหนึ่ง สำหรับด้านของการลดอัตราภาษี เพื่อให้มีการลงทุนมากขึ้นนั้น อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่ก่อให้เกิดบริษัทใหม่ๆมากมาย ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยหวังวัตถุประสงค์เรื่องการประหยัดภาษี รวมถึงผ่อนคลายให้กับทางธุรกิจเดิมๆที่มีอยู่นั้น เสียรายจ่ายส่วนนี้น้อยลง แต่เราคงไม่ลืมนะครับว่า ถ้าหากมีธุรกิจขาดทุนจากเศรษฐกิจที่ซบเซา ต่อให้ลดอัตราภาษีเท่าไร ยังไงเราก็ยังไม่เสียภาษีอยู่ดีครับ ดังนั้นเราคงไม่รู้ครับว่า ทางเลือกนี้คือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า?

ทั้งสองคำถามนี้ผมคงตอบไม่ได้ว่า “ดี” หรือ “แย่” และคงต้องปล่อยให้อนาคตตัดสินกันต่อไป #ว่าแต่ทำไมรู้สึกเศร้าใจจังเลยครับ

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy