fbpx

สัญญาเช่า ความแตกต่างระหว่างมุมมองทางบัญชีและภาษี (5)


4. สัญญาเช่าระยะยาว (Leases)

สัญญาเช่าระยะยาว ในแง่ของบทบังคับทางกฎหมาย ไม่มีบทบัญญัติใดโดยเฉพาะ จึงยังคงใช้หลักบังคับตามสัญญาเช่าทรัพย์สินทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 572  เช่นเดียวกับในทางบัญชี  ความหมายของสัญญาเช่าระยะยาว ก็เหมือนเช่นสัญญาเช่าทั่วไป แต่จะมีการแบ่งสัญญาเช่าระยะยาว ออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Leases) คือ สัญญาเช่าที่ทำให้เกิดการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่
  2. สัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Leases) คือ สัญญาเช่าที่ไม่ได้โอนความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไปให้แก่ผู้เช่า สัญญาเช่าดำเนินงาน อาจกล่าวได้ว่า ก็คือสัญญาเช่า ตามที่กล่าวในหัวข้อแรกนั้นเอง

การจำแนกประเภทของสัญญาเช่า กำหนดให้กิจการจัดประเภทสัญญาเช่าโดยพิจารณาถึงขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าว่าตกอยู่กับผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า และการจัดประเภทนั้น กิจการต้องพิจารณาถึง “เนื้อหาของรายการมากกว่ารูปแบบตามสัญญา” (Substance over legal form) สำหรับสถานการณ์และข้อบ่งชี้ที่อาจถือว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน ณ ที่นี้ ไมขอกล่าวถึง เนื่องจากเป็นเนื้อหาทางบัญชี หากท่านผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

นอกจากนี้ บางท่าน อาจได้ยินคำว่า “สิทธิการเช่า” (Leasehold) หรือ ภาษาพูดติดปากกันคือ “เซ้ง” รายการดังกล่าว ก็เสมือนสัญญาเช่าดำเนินงานปกติ เพียงแต่มีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งแนวทางปฏิบัติบัญชี ก็เพียงแต่ตัดจำหน่ายตลอดอายุสัญญาเช่าตามรูปแบบของประโยชน์ที่ได้รับ

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy