fbpx

ประมวลรัษฎากรและลำดับขั้นของกฎหมาย (1)

โพสต์เมื่อ: 18 ส.ค. 2010

ป้ายกำกับ: , , , , ,


โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ ประมวลรัษฎากร ที่เป็นนักบัญชีหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยเฉพาะ มักจะสับสนเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายในประมวลรัษฏากรว่า บทบัญญัติแต่ละประเภทมีความหมายว่าอย่างไร และมีลำดับขั้นของกฎหมายแตกต่างกันอย่างไร

ก่อนที่จะทราบว่าความหมายของกฎหมายแต่ละประเภทในประมวลรัษฎากร และความแตกต่างของลำดับชั้นของกฎหมายนั้น เราควรรู้จักความหมายของคำว่า ประมวลรัษฎากร กันก่อน

ประมวลรัษฎากร  (Revenue Code) มาจากคำว่า “ประมวล” สมาสกับคำว่า “รัษฎากร”

“ประมวล” แปลว่า รวบรวม ในที่นี้หมายถึง “ประมวลกฎหมาย” ซึ่งรวบรวมกฎหมายลักษณะเดียวกันหลายลักษณะไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน
“รัษฎากร” มาจากคำว่า “ราษฎร” สนธิกับ “อากร” หมายถึง ภาษีอากรที่จัดเก็บจากราษฎรหรือประชาชน
“ประมวลรัษฎากร” จึงหมายถึง ประมวลกฎหมายภาษีอากรที่จัดเก็บภาษีจากประชาชนหลายลักษณะ

สำหรับตัวผู้เขียนเอง ขออนุญาติแปลความหมายโดยรวมของประมวลรัษฎากร ดังนี้
ประมวลรัษฎากร หมายถึง กฎหมายที่ทางรัฐบาลใช้ในการเรียกเก็บภาษีจากประชาชน และให้อำนาจกรมสรรพากรจัดเก็บภาษี โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

โดยลำดับชั้นของกฎหมายในประมวลรัษฎากร สามารถแบ่งออกเป็นลำดับชั้นต่างๆ โดยเรียงจากกฎหมายที่มีลำดับสูงสุดได้ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
2. บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
3. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
4. กฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากร
5. ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งกฎกระทรวง

ข้อควรทราบเพิ่มเติม
กฎหมายยิ่งลำดับศักดิ์สูงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะกระทำได้ยากและใช้เวลานาน ดังนั้นจึงเห็นบ่อยครั้งที่ทางกรมสรรพากรจะออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรหรือคำสั่งกรมสรรพากรมาบังคับใช้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำ จึงง่ายต่อการเพิ่มเติม หรือแก้ไข และใช้เวลาไม่นานนัก

สำหรับรายละเอียดในแต่ละลำดับขั้นของกฎหมายนั้น จะเจาะลึกลงในหัวข้อต่อไป….

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy