fbpx

จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีฉบ […]

การเช่ารถยนต์ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่

สำหรับกรณีปกตินั้น การเช่ารถยนต์ เข้าลักษณะเป็นการให้เช […]

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (2)

หลังจากรู้จักเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (1) กันไปแล้ว เ […]

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (1)

มาตรา 40 แห่งประมวสรัษฎากร ได้กำหนดไว้ว่า เงินได้พึงประ […]

ภาษีเงินได้และมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร (2)

หลังจากพูดถึง “เงินได้พึงประเมิน” และ “ปีภา […]

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (TFRI 13) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

สืบเนื่องจากคณะกรรมการด้านการทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีได้ […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy