fbpx

เปลี่ยนแปลงขอบเขตวิชาที่ใช้ทดสอบเป็น CPA งวดที่ 18/2553

ขอประชาสัมพันธ์เนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเป็ […]

สัญญาเช่า ความแตกต่างระหว่างมุมมองทางบัญชีและภาษี (6)

แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า การปฏิบัติทางบั […]

การวางแผนภาษีและการรับมือกับการตรวจสอบภาษี

จากที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้าว่า การวางแผนภาษี หมาย […]

ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

จากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน พบว่าบุคคลส่วนมากมักจะมี […]

การหนีภาษี การเลี่ยงภาษี และการวางแผนภาษี

โดยปกติแล้ว มีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของทั้งสามคำน […]

ประมวลรัษฎากรและลำดับขั้นของกฎหมาย (1)

โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ ประมวลรัษฎากร ที่เป็นนักบัญชีหรือบุค […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy