fbpx

เครดิตภาษีเงินปันผล

มาตรา 47 ทวิ ให้ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ข) ซึ่งได้ร […]

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

มาตรา 42 ประเด็นสำคัญคือ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี มาต […]

ภาษีเงินได้และมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องของมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ถือเป็นเรื่องขอ […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy