fbpx

รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี (5)

7. การถอนเงินโดยปราศจากค่าตอบแทนของผู้เป็นหุ้นส่วนในห้า […]

รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี (4)

6. เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา ภาษ […]

รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี (3)

5. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน หรือรายจ่ายในการต่อเต […]

รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี (2)

4. ค่ารับรองหรือค่าบริการส่วนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที […]

รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี (1)

มาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ ใ […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy