fbpx

การเช่ารถยนต์ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่

สำหรับกรณีปกตินั้น การเช่ารถยนต์ เข้าลักษณะเป็นการให้เช […]

สัญญาเช่า ความแตกต่างระหว่างมุมมองทางบัญชีและภาษี (1)

ผู้แต่ง: ธีรยุทธ์ สถิตย์พรอำนวย บทนำ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจ […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy