fbpx

สรรพากรแจกฟรีคู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เนื่องจากในปัจจุบัน การหักภาษี ณ ที่่จ่ายเป็นเรืองที่เข […]

สรรพากรประกาศรับแบบ ภ.ง.ด.90, 91 นอกเวลาราชการ

ขอแจ้งข่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 นอกเวลาราชการคร […]

คำชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระท […]

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2553

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ […]

การเช่ารถยนต์ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่

สำหรับกรณีปกตินั้น การเช่ารถยนต์ เข้าลักษณะเป็นการให้เช […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy