fbpx

มาทำบัญชีธุรกิจส่วนตัวกันนะเธอว์ ตอนที่ 5 : กำไรทางภาษี

หลังจากที่ “ตอนที่ 4” เราได้รู้จักกับความแต […]

การจำหน่ายหนี้สูญ (2)

2. พิจารณาถึงจำนวนเงินของหนี้ โดยข้อกำหนดของจำนวนหนี้ที […]

การจำหน่ายหนี้สูญ (1)

ช่วงที่ผ่านมานี้ ได้รับคำถามเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญมาค่ […]

รายจ่ายต้องห้าม มาตรา 65 ตรี (1)

มาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ ใ […]

การคำนวณกำไรสุทธิ (1)

มาตรา 65 เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้คือกำไรส […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy