fbpx

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

มาตรา 42 ประเด็นสำคัญคือ เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี มาต […]

แหล่งเงินได้

แหล่งเงินได้ตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร มีประเด็นสำคั […]

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (5)

1. เงินได้พึงประเมินประเภทที่ (6) ได้แก่ เงินได้จากวิชา […]

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (4)

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ (5) ได้แก่ เงินหรือประโยชน์อ […]

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (3)

เงินได้พึงประเมินประเภทที่ (4) ได้แก่เงินได้ ดังต่อไปนี […]

การเช่ารถยนต์ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่

สำหรับกรณีปกตินั้น การเช่ารถยนต์ เข้าลักษณะเป็นการให้เช […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy