fbpx

การเช่ารถยนต์ต้องหัก ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่

สำหรับกรณีปกตินั้น การเช่ารถยนต์ เข้าลักษณะเป็นการให้เช […]

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (2)

หลังจากรู้จักเงินได้พึงประเมินประเภทที่ (1) กันไปแล้ว เ […]

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน (1)

มาตรา 40 แห่งประมวสรัษฎากร ได้กำหนดไว้ว่า เงินได้พึงประ […]

ภาษีเงินได้และมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร (2)

หลังจากพูดถึง “เงินได้พึงประเมิน” และ “ปีภา […]

ภาษีเงินได้และมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

เรื่องของมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ถือเป็นเรื่องขอ […]

อำนาจทางกฎหมายที่ควรทราบของสรรพากร

อำนาจทางกฎหมายที่ควรทราบของสรรพากรที่ควรทราบและปฏิบัติื […]

error: เว็บไซต์ป้องกันการ copy